Behandelingen

Welke problematiek wordt bij ons behandeld:

 • Stemmingsklachten, waaronder depressiviteit
 • Angstklachten
 • Spanningsklachten
 • Piekerklachten
 • Dwangklachten
 • Posttraumatische stressstoornis (PTSS)
 • Agressie regulatieproblemen
 • Zelfbeeldproblemen
 • Somatische symptoomstoornis
 • Burn-out klachten
 • Impulscontrole problematiek
 • AD(H)D, enkelvoudige hulpvraag (zonder medicatie)
 • Eetproblematiek
 • Verslavingsproblematiek

Welke problematiek wordt bij ons niet behandeld:

Indien suïcidaliteit, psychoses, bipolariteit, ernstige verslavingsproblematiek, ernstige persoonlijkheidsproblematiek, complex psychotrauma of laag begaafdheid op de voorgrond staat kunnen wij niet de passende zorg bieden. Tevens bieden wij geen psycho-farmaceutische ondersteuning. Voor dergelijke klachten wordt geadviseerd binnen de specialistische GGZ hulp te zoeken of te verwijzen.

Indien u nadenkt over zelfmoord, neem dan contact op met uw huisarts of bel 0900-0113

Therapievormen

Onze therapievormen zijn klachtgericht. Hierbij kunt u denken aan cognitieve gedragstherapie, EMDR en steunend en structurerende gesprekken. Dit sluit andere therapievormen echter niet uit. Samen met u wordt gekeken welke therapie het beste aansluit bij uw klachten.


Cognitieve gedragstherapie (CGT)

Cognitieve gedragstherapie is een vorm van psychotherapie. In deze behandeling krijgt u zicht op uw denkpatronen. Gezamenlijk wordt onderzocht hoe gedachten samenhangen met gevoelens en gedrag. Vervolgens leert u hoe gedachten die ongewenste gevoelens geven om te buigen naar gedachten die wél gewenste gevoelens met zich meebrengen.

Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie is een therapievorm waarbij de focus voornamelijk ligt op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van een cliënt. Hierbij gaat de therapeut samen met een client op zoek naar wat hij/zij kan inzetten om zijn/haar situatie te verbeteren of klachten kan doen verminderen.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident.

Steunend en structurerende gesprekken

In sommige gevallen nemen klachten af doordat u een luisterend oor nodig heeft, iemand zoekt die meedenkt over hoe een planning voor de dagelijkse routine te maken of een andere behandelvorm op maat.

E-health

De behandeling binnen Bijzonder Psychologen bestaat uit face to face gesprekken, blijkt dat de behandeling bespoedigd kan worden door opdrachten thuis of het lezen van informatie over uw klachten op uw eigen tempo, bieden wij ondersteunende e-health modules aan. Wij gebruiken hiervoor het platform Therapieland. E-health bestaat uit onlinetrainingen, opdrachten of uitleg over uw klachten en is thuis via een computer te bezoeken. Middels dit platform bent u ook in staat om tussen de afspraken door via een berichtenfunctie vragen te stellen aan uw behandelaar. De e-health modules die we aanbieden zijn niet ter vervanging van de behandelgesprekken maar deze kunnen wel ondersteunend werken in het behandelproces.

Hoe werkt een behandeling?

Na aanmelding zal een GZ psycholoog met u telefonisch contact opnemen om stil te staan bij uw aanmelding en behandelvraag, om zo met u te kijken of uw zorgvraag passend is bij onze behandelsetting en behandelaanbod. Tevens zal er online een vragenlijst toegestuurd worden en zal, wanneer behandeling binnen de BGGZ geïndiceerd is, u uitgenodigd worden voor een intakegesprek bij een van onze psychologen. De vragenlijst zal aan het einde van behandeling opnieuw online aan uw worden verstuurd om de effectiviteit van de behandeling te meten. Deze informatie zullen wij gebruiken bij het verder verbeteren van onze praktijk. Onze schaalscore samen beslissen over 2023 is: 4,44 (de schaal loopt van 0-5). Dit betekent dat cliënten zeer tevreden zijn over de mogelijkheid om samen met hun behandelaar van Bijzonder te beslissen hoe de behandeling wordt vormgegeven.

Tijdens het intakegesprek worden uw klachten in kaart gebracht en de mogelijkheden van een behandeling besproken. We staan tijdens de intake ook stil bij uw verwachtingen van de behandeling en zullen met u meekijken wat haalbaar is. Indien u met uw behandelaar overeenkomt dat een behandeling passend is wordt gezamenlijk naar behandeldoelen en –opties gekeken, waar vervolgens binnen de behandeling aan wordt gewerkt. De behandelaar zal vervolgens samen met u een behandelplan opstellen. Hierin staat onder andere beschreven hoe de behandeling vorm zal worden gegeven, welke diagnose is gesteld en wat uw hulpvraag is.

Betrekken van naasten

Bij Bijzonder Psychologen hechten wij veel waarde aan het betrekken van naasten bij de behandeling. We zullen dan ook met u tijdens het intakegesprek bespreken of u wenst om uw partner, familieleden of naasten bij de behandeling te betrekken. Zij zullen belangrijke informatie over u kunnen verschaffen, kunnen ondersteunend zijn in het behandelproces en zelf mogelijk ook vragen hebben over hoe u ondersteund kan worden. 

Evaluatie

Meermaals in de behandeling zal geëvalueerd worden hoe de behandeling wordt ervaren, of er voldoende aan de hulpvraag wordt gewerkt wordt, de klachten afnemen en of u voldoende vaardigheden ontwikkelt. Mocht u of wij de indruk krijgen dat de behandeling u onvoldoende helpt, bijvoorbeeld omdat u meer intensieve hulp nodig heeft, zullen we gezamenlijk alternatieven onderzoeken. Een voorbeeld van een alternatief is een doorverwijzing naar de specialistische GGZ.

Beëindiging van de behandeling

Bij beëindiging van de behandeling zullen we stilstaan bij de mogelijkheid tot terugval. Indien nodig wordt er gezamenlijk een terugvalpreventieplan opgesteld waarin inzichten en de door u geleerde vaardigheden staan. Een terugvalpreventieplan kan helpen als u bang bent dat klachten terug zullen keren. Een plan kan dan houvast geven. Ter afronding wordt, met uw toestemming, een brief aan de huisarts gestuurd met onze bevindingen. De huisarts is als eerste aanspreekpunt in de zorg via de brief op de hoogte van welke behandeling u heeft gehad en wat wel of niet geholpen heeft. Met deze informatie kan de huisarts u in te toekomst beter van dienst zijn.

Wat wordt binnen een behandeling van u verwacht?

Een psychologische behandeling is effectief wanneer zowel cliënt als behandelaar samen aan opgestelde werk doelen werken. Bij het intakegesprek en bij het bespreken van het behandelplan wordt gezamenlijk stilgestaan bij wat uw verwachtingen van het behandeltraject zijn. We bespreken uw verwachtingen, zoals de doelen die u wilt bereiken, maar ook onze verwachtingen, wat bijvoorbeeld het maken van thuisopdrachten kan zijn. Uw inzet, tijdens gesprekken en met eventuele opdrachten thuis, is van grote invloed op de effectiviteit van de behandeling.