Voorwaarden

No-show / te laat afgezegd consult

De praktijk hanteert voorwaarden en tarief voor no-show of te laat afgezegde consulten. Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minstens 24 uur van te voren, per e-mail of telefoon, kenbaar te maken. Wanneer u ons niet kunt bereiken of buiten kantoor uren wilt laten weten dat u niet kunt komen, dan kunt u ook een sms of voicemailbericht sturen naar:

E-mail info@bijzonderpsychologen.nl
Telefoon 06-58755640

Probeer hierbij duidelijk uw naam en geboortedatum te vermelden. U zult dan door ons worden teruggebeld.

Bij niet- of niet tijdig afzeggen of verzetten wordt ongeacht de reden 90 euro in rekening gebracht.

No-show nota’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Stichting Bijzonder hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

De wet verplicht psychologen om een dossier aan te leggen. In dit dossier worden de gegevens vastgelegd die nodig zijn om goede zorg te bieden en/of zorgvuldige onderzoek te doen. De wet verplicht ons om de dossiers vijftien jaar te bewaren.

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Huisarts

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts en of praktijk ondersteuner GGZ over uw behandeling gebeurt alleen wanneer dit zinvol is en wanneer u daar toestemming voor geeft. Wij zullen u bij aanvang van de behandeling dan ook vragen om deze toestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen met 06-58755640 of mailen naar info@bijzonderpsychologen.nl

Beroepscodes en klachten

De beroepscodes van het NIP zijn van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het NIP (www.psynip.nl). Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of over de bejegening door uw behandelaar, dan kunt u deze klacht natuurlijk als eerste het beste met hem/haar bespreken. Uw behandelaar zal zich in een gesprek inspannen om uw onvrede zo veel mogelijk weg te nemen. Als het bespreken van de klachten, niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt dan terecht bij de beroepsvereniging (www.nvgzp.nl).