Voorwaarden

No-show / te laat afgezegd consult

De praktijk hanteert voorwaarden en tarief voor no-show of te laat afgezegde consulten. Wilt u een afspraak afzeggen, dan dient u dit minstens 24 uur van te voren, per e-mail of telefoon, kenbaar te maken. Wanneer u ons niet kunt bereiken of buiten kantoor uren wilt laten weten dat u niet kunt komen, dan kunt u ook een sms of voicemailbericht sturen naar:

E-mail info@bijzonderpsychologen.nl
Telefoon 06-58755640

Probeer hierbij duidelijk uw naam en geboortedatum te vermelden. U zult dan door ons worden teruggebeld.

Bij niet of niet tijdig afzeggen of verzetten wordt ongeacht de reden € 90,00 in rekening gebracht.

No-show nota’s worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Privacy

Stichting Bijzonder hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

Uiteraard valt uw behandeling onder het medisch beroepsgeheim en zal zonder uw instemming geen informatie met derden worden gedeeld. Wel zullen wij uw verwijzer (veelal de huisarts) na intake en na het afsluiten van de behandeling berichten omtrent onze bevindingen, het beloop van de behandeling en eventuele adviezen richting de toekomst. Daarnaast zijn wij verplicht gegevens aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij uw zorgverzekeraar. Als u niet wilt dat gegevens over de zorg doorgegeven worden aan de verzekeraar of de NZa, kunt u met de behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. Voor meer informatie kunt u de volgende link volgen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/

Uw rechten

U hebt als cliënt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Huisarts

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts en of praktijk ondersteuner GGZ over uw behandeling gebeurt alleen wanneer dit zinvol is en wanneer u daar toestemming voor geeft. Wij zullen u bij aanvang van de behandeling dan ook vragen om deze toestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen met 06-58755640 of mailen naar info@bijzonderpsychologen.nl

Beroepscodes en klachten

De beroepscodes van het NIP zijn van toepassing. Voor meer informatie kunt u terecht op de site van het NIP (www.psynip.nl). Mocht u een klacht hebben over uw behandeling of over de bejegening door uw behandelaar, dan kunt u deze klacht natuurlijk als eerste het beste met hem/haar bespreken. Uw behandelaar zal zich in een gesprek inspannen om uw onvrede zo veel mogelijk weg te nemen. Als het bespreken van de klachten, niet tot een bevredigend resultaat leidt, kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. U kunt dan terecht bij de beroepsvereniging (www.nvgzp.nl).