Kosten

Tarieven

Wij werken met contracten met de meeste zorgverzekeraars. ​De zorg die wij bieden valt onder Generalistische Basis GGZ. De overheid heeft hierover het volgende bepaald :


Verzekerde zorg

Voor alle behandelingen geldt dat het eigen risico voor medische kosten (2021 minimaal € 385,00) aangesproken kan worden.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding, is het belangrijk een verwijsbrief te hebben van de huisarts. Daarnaast is het belangrijk dat de diagnose die gesteld wordt, binnen de classificatie valt van psychische stoornissen zoals genoemd in een internationaal classificatiesysteem (DSM). Deze gestelde diagnose dient voor te komen op de lijst van psychische stoornissen van zorgverzekeraars. Daarin vallen bv. diagnoses als depressie, angststoornis, ADHD.
Bepaalde diagnoses die niet op de lijst staan, zijn uitgesloten van verzekerde zorg. Daarbij kunt u denken aan diagnoses zoals aanpassingsstoornis, rouwverwerking, relatieproblemen. 

Indien er een verwijsbrief is van de huisarts en de gestelde diagnose binnen de lijst van zorgverzekeraars valt, kan deze zorg vergoed worden. Hierbij zijn strikte voorwaarden gesteld door de overheid en zorgverzekeraars: er moet gedeclareerd worden via een bepaalde prestatie: Kort, Middel of Intensief.

De tarieven zijn door hen bepaald op basis van duur van behandeling, gestelde diagnose en in welke prestatie de behandeling valt. De tarieven voor verzekerde zorg zijn vastgelegd door de NZA (Nederlands Zorgautoriteit). Binnen elk behandeltraject wordt elke activiteit die de psycholoog aan uw behandeling besteedt als behandeltijd genoteerd, dus niet alleen individuele behandelgesprekken, maar ook telefonische contacten, e-mailcontacten, rapportagetijd en eventueel overleg met derden.

Is er sprake van verzekerde zorg, dan wordt uw behandeling vergoedt naar prestatie van wat nodig wordt ingeschat. Dit is iets wat in het eerste gesprek samen met u vastgesteld zal worden. We declareren bij uw zorgverzekeraar.

Belangrijk hierbij is dat er aanspraak gemaakt zal worden op uw eigen risico (in 2021 is dit vastgesteld op minimaal € 385,00). U hoeft hiernaast geen extra eigen bijdrage te betalen, deze kosten zullen wij eventueel voor onze rekening nemen.

De gehanteerde tarieven in tabel:

CodePrestatieMaximumtarief
180001Kort (max. 294 minuten)€ 522,13
180002Middel (max. 495 minuten)€ 885,01
180003Intensief (max. 750 minuten)€ 1.434,96
180005Onvolledig traject (max. 120 minuten)€ 228,04

Tarief Overig (zorg-) product

Wanneer u psychische klachten heeft, die niet voldoen aan het bovengenoemde classificatiesysteem en of niet op de lijst van zorgverzekeraars staan, zijn de kosten van de psychologische behandeling voor eigen rekening. Denk hierbij aan licht depressieve klachten, burn out klachten, werkproblemen of relatieproblemen. Er is geen verwijzing nodig van de huisarts in dit geval en ook hoeven nooit gegevens aangeleverd te worden aan bijvoorbeeld het landelijke database systeem (DIS). Ook is er dan geen limiet op het aantal behandelcontacten, maar wordt dat in overleg met de psycholoog bepaald. Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘OZP niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2017: € 98,00 per sessie. Het tarief dat de praktijk hanteert, is 92% van dit maximumtarief: € 90,00 per sessie.

Een overzicht:

PrestatieTarief
Een consult (45 min. contact + 15 min. administratie) € 90,00
Dubbel consult ( 90 min. contact + 15 min. administratie) € 180,00
Telefonisch consult € 45,00
E-mail consult € 45,00

U krijgt een factuur van de behandeling. Deze krijgt u elke 2 weken of elke maand (afhankelijk van de frequentie van behandelcontacten) die u binnen 2 weken betaald moet hebben.


Tarief zelfbetalers

Het tarief in de praktijk voor zelfbetalers is 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de Generalistische Basis GGZ. Deze tarieven zijn hetzelfde als de in de tabel genoemde tarieven onder het kopje ‘verzekerde zorg’.


Mogelijkheden tot tegemoetkoming in de kosten

Er kunnen mogelijkheden zijn om in aanmerking te komen in tegemoetkoming van de kosten. Er zijn bijvoorbeeld de volgende mogelijkheden:

Werkgevers : menig werkgever is bereidwillig mee te betalen aan therapie.
UWV : soms is het mogelijk een deel van de therapie vergoed te krijgen door het UWV, bijvoorbeeld  wanneer u in de ziektewet zit.
Aanvullende verzekering: sommige aanvullende verzekeringen vergoeden bepaalde behandelmethoden / diagnoses wel.
Gemeente : er zijn soms ook mogelijkheden bij de gemeente om (een deel van)  de behandeling vergoed te krijgen.
Aanvullende ziektekostenverzekering

Stichting Bijzonder wil voor iedereen toegankelijk zijn. Als de financiën echter een drempel vormen, willen we graag meedenken naar eventuele mogelijkheden. Belangrijk is dat te allen tijde, de kosten van het eigen risico van uw zorgverzekeraar, zelf betaald dienen te worden.