Privacy

Stichting Bijzonder hecht veel waarde aan een zorgvuldige omgang met uw gegevens. Daarom deze privacyverklaring.

Uw dossier

Uiteraard valt uw behandeling onder het medisch beroepsgeheim en zal zonder uw instemming geen informatie met derden worden gedeeld. Wel zullen wij uw verwijzer (veelal de huisarts) na intake en na het afsluiten van de behandeling berichten omtrent onze bevindingen, het beloop van de behandeling en eventuele adviezen richting de toekomst. Daarnaast zijn wij verplicht gegevens aan te leveren bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en bij uw zorgverzekeraar. Als u niet wilt dat gegevens over de zorg doorgegeven worden aan de verzekeraar of de NZa, kunt u met de behandelaar een privacyverklaring ondertekenen. Voor meer informatie kunt u de volgende link volgen: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_706881_22/

Uw rechten

U hebt als cliƫnt recht op inzage in of een afschrift van de informatie die in uw dossier is opgenomen. Mocht u in het dossier feitelijke onjuistheden aantreffen, dan kunt u ons vragen om deze informatie te verbeteren of aan te vullen. Bent u het niet eens met informatie die in het dossier is opgenomen, dan kunt u ons verzoeken een eigen verklaring (uw mening) aan het dossier toe te voegen. Ook hebt u het recht ons te verzoeken om vernietiging van (delen uit) uw dossier. Voor alle rechten geldt dat wij in principe in gaan op uw verzoek. Alleen als wij menen dat belangen van anderen, worden geschaad, kunnen wij uw verzoek (gedeeltelijk) afwijzen.

Geheimhouding

Wij hebben als psychologen een geheimhoudingsplicht. Dit betekent dat wij alleen met uw uitdrukkelijke toestemming met anderen over u spreken. Alleen in bijzondere gevallen geeft de wet ons het recht om ook zonder uw toestemming informatie te verstrekken. In dergelijke gevallen zoeken wij als regel eerst contact met u om deze informatieverstrekking met u te bespreken.

Huisarts

Overleg of informatie-uitwisseling met de huisarts en of praktijk ondersteuner GGZ over uw behandeling gebeurt alleen wanneer dit zinvol is en wanneer u daar toestemming voor geeft. Wij zullen u bij aanvang van de behandeling dan ook vragen om deze toestemming.

Meer informatie

Voor meer informatie over het uitoefenen van uw rechten, kunt u bellen met 06-58755640 of mailen naar info@bijzonderpsychologen.nl